skip to Main Content

Information till mäklare, säljare och köpare

Detta är information till mäklare som fått i uppdrag att sälja en bostadsrätt i Brf. Karlberga Park. Samtidigt är det information till de medlemmar som står inför en försäljning av en bostadsrätt och till den som är intresserad av att köpa.

Försäkring

Föreningen har tidigare inkluderat bostadsrättstillägget i sin försäkring, men detta upphörde den 1:a juni 2023. Medlemmarna måste själva teckna hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

Ekonomin

Föreningens ekonomi är god. Lägenhetsavgifterna är oförändrade sedan föreningen bildades 2007. Avgifterna för den p-plats som tillhör lägenheten och internetuppkoppling med bredband, TV och IP-telefoni särredovisas. Styrelsen planerar för oförändrade lägenhetsavgifter till och med 2028.

Detta gäller inte avgifterna för elenergi, vatten, internetuppkoppling med TV och extra p-plats. Mätning och debitering av lägenheternas varmvattenförbrukning infördes från och med den 1:a maj 2023. Eftersom ingen kan förutse allt som kan hända med ekonomin, oförutsedda underhålls- och driftskostnader, ett drastiskt förändrat ränteläge eller andra oförutsedda händelser har styrelsen naturligtvis full rätt att besluta om avgiftshöjningar inför varje kommande årsskifte.

Enligt SBAB:s jämförelse av lägenhetsavgifterna med bostadsrättsföreningar av ungefär samma ålder, storlek och i samma region motsvarar våra avgifter genomsnittet.

Föreningens energiklass är B, vilket brukar innebära 0,10 % lägre ränta på bolån hos de flesta banker. https://karlberga.se/rantan-pa-dina-bolan/

Föreningens byggnader är väl underhållna och det finns inga större kända underhållsbehov för de närmsta åren.

Föreningens belåning är relativt hög på grund av de senaste årens investeringar i solpaneler, bergvärme och gemensamhetsel, vilket har gett oss mycket låga driftskostnader och därmed ett bra kassaflöde. Vi amorterar mellan en och 1 och 1,5 miljon kr per år, så vi kommer snabbt att ha uppnått en bra nivå på vår belåning.

Nästan alla lån är bundna på 5 – 10 år, till låga räntor.

Någon bokföringsmässig avsättning till yttre underhållsfond görs inte. Stadgarna ändrades 2020, och därefter har underhållsfonden avvecklats.

Stadgarna finns på vår hemsida https://karlberga.se/stadgar/

Senaste årsredovisning hittar du också på hemsidan https://karlberga.se/category/arsredovisningar/

Det framtida underhållet säkerställs med en 12-årig underhållsplan och en 5-årig kassaflödesplan.

HSB är vår ekonomiska förvaltare, inte tekniska. Och observera att vi inte är en HSB-förening. Det är alltså inte meningsfullt med ett medlemskap i HSB för att kunna bo i vår förening.

Läs om föreningens ekonomi på vår hemsida. https://karlberga.se/foreningens-ekonomi/

Och föreningens finanspolicy. https://karlberga.se/finanspolicy/

Gemensamhets el

Föreningen har infört gemensamhetsel, vilket innebär att alla medlemmar köper elenergi från föreningen, som just nu har avtal med Telge Energi om leverans av ca 300 000 kWh per år. Föreningen får därmed ett bättre energipris än vad en enskild privatperson kan få. Medlemmarna betalar det pris som föreningen betalar, uträknat per kvartal. Föreningen säljer alltså inte el till rabatterat eller lågt pris, utan tar ut marknadspriset. Föreningen tar ut ett fast pris för vad en privatperson skulle få betala för motsvarande till nätbolaget och energileverantören.

Eftersom en del mäklare vill inkludera avgifterna för parkeringsplats, bredband och den fasta avgiften för el i den lägenhetsavgift som redovisas i deras annonsering uppmanar vi våra medlemmar att anlita mäklare som redovisar den verkliga lägenhetsavgiften för sig och övriga avgifter för sig.

Avgifterna består av:

– lägenhetsavgift

– p-plats som tillhör lägenheten

– internet

– fast avgift el

– energiförbrukning

– vattenförbrukning

– extra p-plats

– fast avgift för laddning av elbil (elkassett)

Bergvärme

Värmeförsörjningen sker med en bergvärmeanläggning som togs i drift 2018. Den tidigare fjärrvärmeanläggningen är bortkopplad och skrotad.

Bilar och p-platser

Föreningen har 15 extra parkeringsplatser för uthyrning med en avgift på 600 kr/mån. Kölista tillämpas. Se hemsidan, https://karlberga.se/extra-parkeringsplats/

Den extra p-platsen återgår alltid, utan undantag, till föreningens kölista då lägenhetsinnehavaren överlåter lägenheten.

Samtliga p-platser som tillhör lägenheterna och som har motorvärmaruttag kommer att ha tillgång till laddningsmöjlighet under förutsättning att medlemmen äger en elbil. Elförbrukningen debiteras på lägenhetsavin till samma kWh-pris som lägenhetselen och tillsammans med en fast avgift, just nu 100 kr/mån.

Läs mer på https://karlberga.se/laddning-av-elbilar/

Andrahandsupplåtelse

Andrahandsupplåtelse säger föreningens styrelse generellt nej till, men undantag finns. Se hemsidan https://karlberga.se/andrahandsupplatelse/

Föreningens styrelse godkänner aldrig juridiska personer som medlem i föreningen och därmed som ägare till en bostadsrätt.

Lägenheterna

Inglasning av balkonger och ombyggnad av terrasser kräver särskilt tillstånd av styrelsen.

https://karlberga.se/andring-av-terrasser/

Samma gäller ombyggnader och förändringar av lägenheterna.

Följande större ingrepp i lägenheten kräver styrelsens tillstånd:

  • Ombyggnad av kök och badrum. Badrumsombyggnad måste utföras av en certifierad våtrumsentreprenör som först ska visa upp sitt certifikat.
  • Installation av köksfläkt.
  • Rivning av innerväggar.
  • Byte av golv.
  • Installation av kylsystem.
  • Ingrepp i vatten- och avloppssystem.

Till varje lägenhet hör ett kallförråd i carportarna.

Tvättstugan

Tvättstugan stängdes den 1:a november 2023. Maskinerna har sålts och en gemensam tvättstuga kommer alltså inte att kunna öppnas igen. Lokalen kommer att användas till annat.

Samfälligheten

Föreningen är en av 16 delägare i Karlberga Parks Samfällighet som består av parken, lekplats, vatten- och avloppssystem, yttre belysning, gästparkeringar och vägar.

Samlingslokalen

Den samlingslokal som många mäklare refererar till i sina annonser tillhör inte bostadsrättsföreningen utan Karlberga Parks Samfällighet. Lokalen, som saknar vatten, avlopp, ventilation och nödutrymning, kan alltså inte disponeras av föreningens medlemmar. Det är därför olämpligt att förespegla detta i annonserna.

 

Mars 2024

Styrelsen