skip to Main Content

Krisplan

Skyddsrumsanvisning

Vi har inget eget skyddsrum i Karlberga, men det finns gott om skyddsrum i vårt närområde. Gå in på MSB:s hemsida (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap), msb.se och knappa dig fram till deras skyddsrumskarta.

Den är enkel och lättförståelig. Du fyller i din adress och då visas en bild på var våra närmaste skyddsrum finns. Vi föreslår att du redan nu bildar dig en egen uppfattning om vilka möjligheter du, vid behov av skydd, kommer att ha. Här är direktlänken till rätt sida:

https://msbgis.maps.arcgis.com/apps/instant/nearby/index.html?appid=8bfc89e7c6064bc181c6a1a6bbac2fa3&sliderDistance=1

Kontakta någon i din närhet om du vill ha hjälp med detta, eller styrelsens kontaktperson i ditt hus. Kontaktuppgifter finns på anslagstavlan i entrén.

Brand

Larma Räddningstjänsten, ring 112

Släckningsbilar rycker då ut tillsammans med ambulans och polis, som insatsledaren avvecklar efter hand som hen bedömer att de inte behövs.

Larma omedelbart någon i styrelsen, som sedan larmar övriga styrelseledamöter. Telefonnummer finns på sista sidan av denna plan och anslaget på entréernas anslagstavlor.

Styrelsens representant stänger omedelbart av solpanelerna i det hus som brinner och tar därefter kontakt med insatsledaren som står på brandplatsen i gul och röd väst.

Styrelsen kan sedan lämna upplysningar om husens konstruktion och speciellt vindarnas utformning, har nyckel till el- och undercentraler och kan stoppa fläktar för att hindra att brandrök dras in i ventilationssystemet för övriga hus. Rökdetektorer på vindarna varvar automatiskt upp fläkten till max och det kan vara insatsledarens bedömning att fläkten ska stoppas för att inte underblåsa branden via husets ventilationsintag, alternativt att fläkten ska fortsätta att gå för att vädra ut brandröken.

Styrelsens samtliga ledamöter kan också stänga av vatten och värmesystem om någon ledning brustet och bryta elmatningen till huset.

Om det behövs kontaktar insatsledaren en restvärdesledare, gemensam för samtliga försäkringsbolag, för att ta hand om de akuta skadorna, sätta igen fönster, byta lås om de är uppbrutna, rökdödare, ordna bostad åt de som inte kan bo kvar, (hotell åt dem som har hemförsäkring, annars blir det de sociala myndigheterna och en gymnastiksal för övernattning), osv.

Kriscentral är Samfällighetslokalen där styrelsen lämnar information om händelseutvecklingen till medlemmarna och media. Styrelsen mejlar också ut informationen till samtliga medlemmar.

Avbrott på kall-och varmvattenledningar samt värmesystemet.

Larma någon i styrelsen som stänger vattnet.

I samtliga undercentraler finns anslag på hur detta ska göras. Men observera följande:

     –   Kallvattnet för 5:an, 3:an och tvättstugan stängs i 5:ans undercentral.

     –   Kallvattnet för 1:an och 10:an stängs i 10:ans undercentral.

     –   Om värmen stängs för 3:an så stängs värmen för alla hus. Värmepumpen i värmecentralen måste då stoppas.

     –   Om varmvattnet stängs för 3:an så stängs varmvattnet för alla hus. Varmvattenpumpen måste då stoppas

Elavbrott

Se underhållsinstruktioner på vår hemsida

Efter att den omedelbara krisen är över gäller återställning och reparation av skadorna.

Efter en brand är brandplatsen avspärrad av polisen och ingen annan har tillträde till den förrän polisens tekniker gjort brandorsaksutredningen. Därefter avvecklas avspärrningen.

Under tiden kontaktar vi vårt försäkringsbolag: telefon dygnet runt: 0771-815 818.

Försäkringsbolaget kontrollerar först i vilken utsträckning vår försäkring gäller och utgår sedan från polisens brandorsaksutredning, och bedömer därefter om de ska göra en egen kompletterande utredning med egna tekniker.

Återställningen av brandskadan ansvarar vi för, vilket innebär att det är vi som är projektledare för återställningsarbetet, och det är vi som engagerar de entreprenörer som erfordras efter överenskommelse med försäkringsbolaget (de har avtal med ett stort antal entreprenörer).

Återställning efter ett läckage eller ett elavbrott ansvarar vi själva för, med eller utan försäkringsbolagets medverkan, beroende på försäkringens omfattning.